Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Συγγραφέας alexis Δημοσιεύτηκε

Περίληψη-Προκήρυξη σύμβασης προμήθειας
H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ, Λαμία, 35133, Ελλάδα (GR),Τηλ.: +30 2231033850, Φαξ: +30 2231045015, Ηλεκτρ. ταχ.: info@deyalamias.gr, Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: (URL) http://www.deyalamias.gr/, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας». Αρ. μελ. 6/2020.
1. Αντικείμενο της προμήθειας που περιγράφεται πλήρως στην μελέτη προμήθειας η προμήθεια ελαστικών για κάποια από τα οχήματα, και τα μηχανήματα, της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας, για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, και την ασφάλεια των εργαζομένων της.
Οι τύποι των οχημάτων και μηχανημάτων που αφορούν την παρούσα προμήθεια της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας είναι
• Φορτηγά Αποφρακτικά Οχήματα
• Επιβατικά Οχήματα
• Φορτηγά Οχήματα
• Δίκυκλα Οχήματα
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού ή για κάθε ομάδα (Α ή Β ή Γ) του προϋπολογισμού.
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να καλύπτουν τις παρούσες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές των ελαστικών πρέπει να είναι ίδιες ή ακόμη και καλύτερες, με αυτές που ζητούνται από την παρούσα τεχνική έκθεση και να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο προφίλ του ελαστικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας θα ανέρχεται σε 16.300,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% 3.912,00 € συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 20.212,00 €.
Η συγκεκριμένη προμήθεια βαρύνει τον κωδικό εξόδων που ορίζει η Οικονομική Υπηρεσία, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
3. Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό αριθμό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως).
4. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης προμήθειας θα είναι για 15 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
5. Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
6. Οι διαστάσεις των αιτούμενων ελαστικών και πληροφορίες για τα οχήματα περιλαμβάνονται στους πίνακες στη μελέτη της προμήθειας.
7. Για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι παραγωγή εταιριών μελών του Οργανισμού Ευρωπαίων Κατασκευαστών Ελαστικών και Γόμας (E.T.R.M.A.) καθώς και του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.) (επί ποινή αποκλεισμού).
 Βεβαίωση συμμόρφωσης με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE Regulation 30 (ή κατά "e" σύμφωνα με το παλαιότερο Directive 92/23/EEC) των προσφερομένων ελαστικών (επί ποινή αποκλεισμού).
 Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 ή ISO/TS 16949 των εταιριών κατασκευής (επί ποινή αποκλεισμού).
 Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, των προσφερόμενων ελαστικών. (επί ποινή αποκλεισμού).
Σελίδα 3
 Τεχνική Περιγραφή ή/και Τεχνικά Φυλλάδια σχέδια για τα υπό προμήθεια είδη, μόνο μητρικών εταιριών (επί ποινή αποκλεισμού).
 Υπεύθυνη δήλωση γνώσης και αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης. (επί ποινή αποκλεισμού).
 Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται η θέση και τα στοιχεία του συνεργείου εγκατάστασης των ελαστικών το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Λαμιέων (επί ποινή αποκλεισμού).
 Συμπληρωμένο Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.
8. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο με τα παραπάνω δικαιολογητικά, μέχρι την Τρίτη 17/03/2020 και ώρα 11:00 πμ., στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας στη διεύθυνση:
Τμήμα Γραμματείας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) Λαμίας
Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ
Λαμία, 35133, Ελλάδα
Λαμία 09/03/2020
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ
Διονύσιος Παναγιοτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon 20proc006400471.zip597.33 KB

Τελευταία άρθρα | περισσότερα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης από εργασίες οπτικής ίνας, υπάρχει διακοπή νερού από 08:30 έως 11:00 στην οδό Υψηλάντου από αγνώστου στρατιώτου μέχρι Βελισσαρίου και στην οδό Μαυροδήμο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ

Λόγω βλάβης από εργασίες οπτικής ίνας, υπάρχει διακοπή νερού από 12:30 έως 13:30 στην οδό Υψηλάντου από αγνώστου στρατιώτου μέχρι Βελισσαρίου και στην οδό Μαυροδήμο...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, υπάρχει διακοπή νερού απο 9:00 π.μ. εως 12 μ.μ σε τμήμα των οδών Αγίας Παρασκευής και Σίφνου.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τετάρτη 8-7-2020, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στο ανατολικό τμήμα του Σ/Σ Λειανοκλαδίου από 10:00 έως 13:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης αγωγού υπάρχει διακοπή νερού στις οδούς Α. Στρατή και Μυκόνου από τις 1:30π.μ. Οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης υπολογίζεται να έχουν ολοκληρωθεί πε...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 7-7-2020 λόγωσύνδεσης νέου αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού από 12:00 - 15:00 στο τμήμα της οδού Λαρίσης από Νάξου έως Σίφνου.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα Τρίτη 7-7-2020, λόγω βλάβης αγωγού, θα γίνει διακοπή νερού στο ανατολικό τμήμα του Σ/Σ Λειανοκλαδίου από 12:00 έως 16:00.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω εργασιών, υπάρχει διακοπή νερού από 10:00π.μ. έως 12:00π.μ. στην οδό Μαραθώνος και παρόδους.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Λόγω βλάβης, υπάρχει διακοπή νερό στην οδό Βαλαωρίτου από 10:00π.μ. έως 11:00π.μ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σήμερα 30/6/2020, λόγω βλάβης αγωγού από εργασίες συνεργείου τοποθέτησης οπτικών ινών, υπάρχει διακοπή νερού στην οδό Βαλαωρίτου από 8:00. Υπολογίζεται αποκατάσταση...

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Α. Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ

Λαμία, Φθιώτιδα

Τ.Κ. 35133

Τηλ. 22310 32950-1

info@deyalamias.gr

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας

Στατιστικά εργασιών

Εργασίες (από 01/01/2016): 4183

Έχουν ολοκληρωθεί: 4103

Δημοφιλέστερος τύπος εργασίας:
Βλάβη Αποχέτευσης (2453 εργασίες)